1.2.1 Analysebladets opbygning

Synonymer:
Anføres hvis relevant.

Analysenavn i Labka og EJP:
Anføres hvis forskellig fra overskriften.

Analysekode (intern KBA):
Analysekode, oprettet i Labka, angives.

Instruktion for rekvirent:
Forhold af betydning for laboratorieundersøgelse i forbindelse med rekvirering og prøvetagning, herunder rekvireringsmuligheder. Det er rekvirentens ansvar, at forholdene følges.

Prøvetagningsglas:
Beskrivelse af hvilket prøvetagningsglas, der skal anvendes, se også
Oversigt over glastyper/opsamlingsbeholdere 

Afhentning af prøver med transportordning (21°C):
Angivelse af hvilke glas, der skal anvendes incl. prøvehåndtering.
Hvis prøven ikke kan afhentes med transportordningen, henvises patienten til ambulatoriet på Klinisk Biokemisk Afdeling.

Indlevering af prøver på KBA:
Angivelse af hvilke glas der skal anvendes ved indlevering på KBA, samt hvilke forhold indleveringen bør foregå under. 

Forsendelse med postvæsenet:
Angivelse af hvilke glas, der skal anvendes ved forsendelse med postvæsenet, samt hvilke forhold forsendelsen bør foregå under.

Prøvemateriale og holdbarhed:
Angivelse af prøvematerialetype og mængde, der skal anvendes, samt angivelse af holdbarhed.

Analyseringshyppighed:
Angivelse af hyppigheden for analysering

Svartid:
Angivelse af forventet tid inden svarafgivelse efter modtagelse af prøvematerialet.

Referenceinterval:
Angivelse af det anvendte referenceinterval samt kilder (se endvidere 1.2.3 Referenceinterval - intraindividuel variation).

Telefonsvar:
Angivelse af grænser for uopfordret telefonsvar

Terapeutisk interval:

Vejledende koncentrationsniveau ved monitorering af medikamentel behandling.

Fejlkilder:
Væsentlige fejlkilder af relevans for rekvirenter.

Indikation:
Angivelse af de hyppigste problemstillinger og situationer, hvor analysen kan bidrage til diagnostisering og/eller kontrol af behandling.

Klinik:
Oplysninger angående fortolkning af analyseresultater.

Håndtering på laboratoriet efter analysering:
Angivelse af, hvor længe prøvematerialet opbevares på laboratoriet, med henblik på eventuel efterbestilling.

Analysemetode:
Angivelse af, hvor analysen udføres og hvilken metode.
Angivelse af måleusikkerhed ved akkrediterede analyser.

IUPAC-nr. og navn:
Angiver det internationale IUPAC-nr. og det tilhørende danske IUPAC-navn.

Analyserelaterede ændringer:
Væsentlige relevante ændringer.Revideret: 05-12-2019 00:00:00