5.2.12 P-Bilirubiner

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Bilirubiner

Analysekode (intern KBA)
Bili

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Plasma skal være hæmolysefrit. Lysfølsom, skal beskyttes mod sollys og stærk belysning.

Prøvetagningsglas

Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 

Se: Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: 
se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL hæmolysefrit plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 1 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn.

Referenceinterval
1 måned - 200 år: 5 - 25 µmol/L
Vejledende interval: 0 - 2 døgn: 50 - 175 µmol/L

Kilde: Voksne: Rustad et. al. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64(4):271-84.
Børn: Ekstrapoleret fra voksne (fra 1 mdr. som voksne ifølge Lyngbyes Laboratoriemedicin 2. udg).
Intraindividuel variation: 22 %.

Vejledende referenceinterval for gravide

Graviditetsalder

Vejl. referenceinterval

GA, uge 3-6

Ikke fastlagt

GA, uge 7-12

3-23

GA, uge 13-42,
P, P+1dag, P+2dage

2-13

GA: Gestationsalder. P: partus.
Kilde: Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-248. Larsson et al, BJOG, 2008, 115, 874-881.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Hæmolyse, stærkt lys.

Indikation
Mistanke om og kontrol af lever- og galdevejssygdom.
Mistanke om og kontrol af hæmolytisk anæmi.
Biologisk variation: Dobbelt så høje værdier om morgenen som om eftermiddagen, værdien stiger under faste, højere værdier hos nyfødte (se klinik).

Klinik
Forhøjede værdier på op til 600 µmol/L ses ved galdestase, leverbetændelse og lever cirrhose.
Lettere forhøjede værdier ses ved hæmolytisk anæmi og andre lidelser med øget hæmoglobin-nedbrydning. Gilberts syndrom giver periodevis icterus.
Nyfødte: mindst 20% af alle nyfødte har synlig icterus, dvs. P-Bilirubiner > ca. 135 µmol/L. Hos voksne er der klinisk icterus, når P-Bilirubiner overstiger ca. 50 µmol/L.
For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares beskyttet mod stærkt lys. Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Fotometrisk standardiseret til fælles nordisk niveau.
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 9,8 µmol/L: 21,5 % sv. til 2,1 µmol/L
   Ved 51 µmol/L: 21,5  % sv. til 11,0 µmol/L
   Ved 370 µmol/L: 11,4% sv. til 42 µmol/L


IUPAC-nr. og navn
NPU01370 P-Bilirubiner; stofk.

Analyserelaterede ændringer
Aug. 2017:  Måleusikkerhed opdateret og nu anført inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed.
Dec. 2018:  Måleusikkerhed opdateret.
 Revideret: 20-12-2018 00:00:00