5.1.19 Pt(U)-Albumin

Synonym: dU-Albumin, døgnurin-Albumin

Analysenavn i Labka og EPJ: Pt(U)-Albumin

Analysekode (intern KBA): dU-Alb-m

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som rutine analyse. Til screening for og monitorering af albuminuri anbefales U-Albumin / Kreatinin-ratio. Ved mistanke om meget svær albuminuri (> 700 mg/d) bør Albumin-udskillelseshastigheden kvantiteres ved døgnurinopsamling Pt(U)-Albumin.
Til screening for og monitorering af protein i urinen hos personer < 17 år anbefales måling af proteinudskillelsen over tid, Pt(U)-Protein, eller ved U-Protein / Kreatinin-ratio
Patienten skal instrueres i korrekt opsamling af døgnurin.
Angiv diurese samt start- og sluttidspunkt for opsamlingsperioden.
Urinen bør ikke opsamles efter kraftig fysisk aktivitet, under akut sygdom, ved urinvejsinfektion, kort efter kirurgisk indgreb, under menstruation hos kvinder eller mindre end 12 timer efter coitus.

Prøvetagningsglas/ -beholder:
Type 16, 3 L plastdunk til opsamling af urin.
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Beholder til afhentning: type 16, 3 L plastdunk til opsamling af urin.

Indlevering af prøver på KBA:
Indleveringsbeholder:
Type 16, dunken med den opsamlede urin,

eller 3 mL af den opsamlede, velblandede urin i
RHE: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
        Type 19, plastglas med gul prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

RHL: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
         type 46, plastglas med beige prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

Indleveres senest 1 døgn efter afsluttet opsamling.

Forsendelse med postvæsenet:
Der indsendes 3 mL urin, udtaget af den opsamlede, velblandede urin.
Forsendelsesglas: Type 19, plastglas med gul prop
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.

Prøvemateriale og holdbarhed:
3 mL velblandet urin.
Holdbarhed:
Stuetemperatur: 7 d
Køleskab 2 - 8 °C: 1 md

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Rutine: inden for 1 døgn, som oftest 3-4 timer efter modtagelse af prøven.
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn.

Referenceinterval og anbefalede aktionsgrænser:
17 - 200 år:

Normal til let albuminuri < 30 mg/d
Moderat albuminuri (mikroalbuminuri) 30 - 300 mg/d
Svær albuminuri (makroalbuminuri) > 300 mg/d

Kilde: Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommendationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri. Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, 2015.
Intraindividuel variation: Ukendt

Telefonsvar: Ikke relevant.

Fejlkilder:
Ukorrekt opsamling af døgnurin. Tilblanding af blod eller genitalsekret.
Feber, kraftig anstrengelse og urinvejsinfektion giver falsk forhøjet værdi.

Indikation:
Kvantitering af påvist albuminuri eller ved mistanke om meget svær albuminuri (> 700 mg/d).
Hos personer med en betydeligt nedsat muskelmasse bør en forhøjet U-Albumin / Kreatinin-ratio medføre en døgnurinopsamling for at bekræfte og kvantitere albuminurien.

Klinik:
Værdier mellem 30 og 300 mg/d betegnes som moderat albuminuri (mikroalbuminuri). Det ses fx ved febertilstande, hjerteinsufficiens, hypertension, urinvejsinfektion og efter hårdt fysisk arbejde. 
Hos diabetes patienter er gentagne fund af mikroalbuminuri over 1-6 mdr. tegn på begyndende nefropati. Bestemmelse af albumin i urinen er vigtig ved behandlingskontrol af diabetisk og hypertensiv nefropati. Værdier over 300 mg/d ses ved manifest nyresygdom.

For yderlige information se: Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommendationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri. Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, 2015 s. 39-45.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares ved 2-8° C indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: turbidimetri

IUPAC-nr. og navn:
NPU19680 Pt(U)-Albumin; massehast. (enhed mg/d)

Analyserelaterede ændringer: -Revideret: 20-03-2017 00:00:00