5.11.17 P-Koriogonadotropin [HCG]

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Koriogonadotropin [HCG]

Analysekode (intern KBA)
hCG

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse. Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20
°C): 1 år.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn.

Referenceinterval

Børn

1 - < 18 år

< 2 int.enh./L

Voksne

Kvinder 18 - 200 år

< 5 int.enh./L

Mænd   18 - 200 år

< 2 int.enh./L

Kilde: Roche pakningsindlæg for intakt humant choriogonadotropin + beta-subunit, 2008-06, V11, dansk.
Intraindividuel variation: Ikke angivet.

Vejledende referenceinterval for gravide 

0,2-1 uge efter konception

5 - 50 int.enh./L

1-2 uger efter konception

50 - 500 int.enh./L

2-3 uger efter konception

100 - 5.000 int.enh./L

3-4 uger efter konception

500 - 10.000 int.enh./L

4-5 uger efter konception 

1.000 - 50.000 int.enh./L

5-6 uger efter konception

10.000 - 100.000 int.enh./L

6-8 uger efter konception

15.000 - 200.000 int.enh./L

2-3 mdr efter konception

10.000 - 100.000 int.enh./L


Fejlkilder
Interfererende stoffer (fx. heterofile antistoffer) kan give falsk forhøjede eller falsk nedsatte værdier.
Prøver fra patienter, der har modtaget præparater indeholdende musemonoklonale antistoffer, kan indeholde humane anti-mus antistoffer, som kan interferere med analysen og give falsk forhøjede eller falsk nedsatte resultater.

Indikation
Tidlig påvisning og monitorering af graviditet. Mistanke om ekstrauterin graviditet. Udelukkelse af gravidietet før fosterskadende undersøgelse eller behandling påbegyndes.

Klinik
Ved graviditet stiger værdien hurtigt til maksimalværdier i 9-14 svangerskabsuge, hvorefter den falder igen. Ved flerfoldsgraviditet ses typisk højere niveauer. Lavere niveauer samt nedsat stigningstakt ses ved ekstrauterin graviditet og abnorm intrauterin graviditet, fx. placenta
insufficiens samt ved arbortus imminens. Efter abort skal værdien falde til < 5 int.enh./L efter 6 - 8 uge. Forhøjede værdier kan også ses ved primære germinalcelle-tumorer, herunder mola hydatidosa og choriocarcinom. Analysen er ikke godkendt som tumormarkør til screening og monitorering.

For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Metoden måler Total hCG = intakt hCG + frit ß-hCG

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 2 int.enh./L: 41% svarende til 0,8 int.enh./L
Ved 5 int.enh./L: 21% svarende til 1 int.enh./L
Ved 750 int.enh./L: 21% svarende til 154 int.enh./L

IUPAC-nr. og navn 
NPU27297 P—Choriogonadotropin; arb.stofk.(IS 75/589)

Analyserelaterede ændringer
13-12-2011: Ny metode (Abbott Archietct) Revideret: 01-07-2019 00:00:00