5.13.1 P-Myoglobin

Synonym
-

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Myoglobin

Analysekode (intern KBA)
Mb

Instruktion for rekvirent 
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Prøvetagningsglas

Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se 
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
0,5 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 8 timer efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20
°C): 3 mdr. 

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn

Referenceinterval

18 - 200 år

< 75 µg/L
 

Kilde: Afrundet værdi hentet fra Roche Integra metodeblad 2006-05, V 1 DA: Tina-quant Myoglobin Gen.2 (ikke publiceret).
Intraindividuel variation: 14%

Telefonsvar
-

Fejlkilder
Interfererende stoffer (fx. heterofile antistoffer) kan give falsk forhøjede eller falsk nedsatte værdier.
Prøver fra patienter, der har modtaget præparater indeholdende musemonoklonale antistoffer, kan indeholde humane anti-mus antistoffer, som kan interferere med analysen og give falsk forhøjede eller falsk nedsatte resultater.

Indikation
Vurdering af risiko for udvikling af nyreskader efter store muskeltraumer.
Mistanke om myokardieinfarkt (AMI) ved diagnostik kort tid efter smertedebut.

Klinik
Ved myokardieinfarkt stiger P-Myoglobin allerede 1-2 timer efter smertedebut med højest sensitivitet efter 2-12 timer. To på hinanden følgende normale værdier vil med stor sikkerhed afkræfte diagnosen akut myokardieinfarkt, hvorimod forhøjede P-Myoglobin værdier ikke er specifikke for akut myokardieinfarkt. Forhøjede værdier ses også ved patienter med nyreinsufficiens, ved skeletmuskelsygdomme fx. polymyositis og muskeldystrofi samt efter hjertekirurgi. P-Myoglobin er nyretoksisk og kan ved høj udskillelse give akut tubulær nekrose med nyresvigt. Ældre kan have højere værdier.

For yderligere information se: Lægehåndbogen.dk

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed: 
Ved 25 µg/L: 14% svarende til 3,6 µg/L
Ved 100 µg/L: 14% svarende til 14 µg/L
Ved 350 µg/L: 14% svarende til 50 µg/L 

IUPAC-nr. og navn
NPU19865 P—Myoglobin; massek.

Analyserelaterede ændringer
15-03-2013: Ny metode (Abbott Architect).Revideret: 04-07-2019 00:00:00