5.8.30 Csv-Hæmoglobin+Hæmoglobinderivat

Synonym
Xanthochromi, Xantokromi, test for subarachnoidalblødning - SAH.

Analysenavn i Labka og EPJ
Csv-Hæmoglobin+ Hæmoglobinderivat
Såfremt der ønskes visuel bedømmelse ved lille prøvemængde (børn): Csv-Cerebrospinalvæske farve

Analysekode (intern KBA)
Csv-Gul
Såfremt der ønskes visuel bedømmelse ved lille prøvemængde (børn): Csv-Farve

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet og rutine analyse. Såfremt undersøgelsen ønskes udført i vagtperioden, skal dette aftales med Klinisk Biokemisk Afdeling.
Blodtilblanding bør undgås. Prøven bringes til laboratoriet straks efter prøvetagning. Se evt. vejledning.
Der udføres spektrofotometrisk undersøgelse, med mindre der er tale om lille prøvemængde < 1 mL, fx fra et barn.
Cerebrospinalvæsken kan tidligst udtages 12 timer og senest 14 dage efter symptomdebut.

Prøvetagningsglas
Type 41, glas med spidsbund.
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Ikke aktuelt.

Indlevering af prøver på Klinisk Biokemisk Afdeling
Indleveringsglas: Prøvetagningsglasset.
Indleveres straks efter prøvetagningen.

Ved prøvetagning i Herning: Prøven bringes straks til Klinisk Biokemisk Afdeling RHE.
På Klinisk Biokemisk Afdeling RHE centrifugeres og afpipetteres prøven, indpakkes lystæt med stanniol og sendes til RHL ved stuetemperatur.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Såfremt prøvematerialet ønskes postforsendt, aftales nærmere med Klinisk Biokemisk Afdeling, Holstebro. Centrifugeres inden for 1 time, og supernatanten afpipetteres og postforsendes nedfrosset eller på køl (2-8° C).

Prøvemateriale og holdbarhed
2 mL cerebrospinalvæske, hvis der samtidigt bestilles andre undersøgelser. Ellers 1 mL cerebrospinalvæske.
Holdbarhed af ucentrifugeret prøvemateriale:
Stuetemperatur: Under 1 time
Holdbarhed efter afpipettering:
2-8° C: 1 uge
- 20° C: 1 uge mindst
(centrifugeres inden for 1 time og beskyttes mod lyset med stanniol).

Svartid
Livsvigtig: Op til 1 time, når prøven er taget i RHL - op til 3 timer, når prøven er taget i RHE.
Rutine/fremskyndet: Oftest < 1 døgn.
Prøver fra praksis: Ikke relevant.

Referenceinterval
Spektrofotometri:
Der anvendes ikke referenceinterval, men afgives svar i form af svartekster. Svarteksterne ses gengivet nederst i dette analyseblad under 'Analysemetode' og følger 'Revised national guidelines' fra UK.
Kilde: Cruickshank Q et al. Revised national guidelines for analysis of cerebrospinal fluid for bilirubin in suspected subarachnoid haemorrhage. Annals of Clinical Biochemistry 2008;45:238-44.

Visuel bedømmelse:
0

Telefonsvar
Der afgives ikke uopfordret telefonsvar.

Fejlkilder
Hæmolysering af blodtilblanding. Forkert opbevaring. Falsk negativt resultat kan forekomme, hvis prøvematerialet ikke er udtaget tidligst 12 timer og senest 14 dage efter symptomdebut.

Indikation
Mistanke om subarachnoidalblødning (SAH).

Klinik
Ved blødning i subarachnoidalrummet, oftest forårsaget af rumperet intrakranielt aneurisme, vil der frigives erytrocytter til cerebrospinalvæsken. Erytrocytterne vil efterhånden hæmolysere og derved frigive oxyhæmoglobin, hvorved supernatanten bliver lyserød. Dette oxyhæmoglobin vil blive fagocyteret og omdannet til bilirubin, hvorved supernatanten bliver gullig. Ved indkapslede blødninger og ved subduralt hæmatom oxyderes oxyhæmoglobin til methæmoglobin, som kan påvises ved disse tilstande.
Umiddelbart efter blødningen kan påvises erytrocytter. Disse kan dog ikke sikkert adskilles fra erytrocytter fra traumatisk punktur, men supernatanten er ufarvet i en time efter en stikblødning. Oxyhæmoglobin vil oftest kunne påvises 2-4 timer efter en blødning, men der kan gå op til 12 timer. Maksimum nås efter 24-36 timer. Efter 4-8 dage kan oxyhæmoglobin ikke længere påvises. Bilirubin vil kunne påvises efter ca. 12 timer, højeste værdi nås efter ca. 36 timer. Bilirubin vil kunne påvises op til 2-3 uger efter blødningen.
Højt Csv-Protein pga. blod-hjernebarriereskade og svær icterus giver også gulfarvning af cerebrospinalvæsken.

For yderligere information se: lægehåndbogen (under Cerebrospinalvæske)
eller referencen angivet under 'Referenceinterval'.

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8° C) i 1 uge (hvis > 1 mL), hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro - evt. visuel bedømmelse også Herning
Analyseprincip: Spektrofotometri med scanning i bølgelængdeområdet 350-600 nm med beregning og tekstsvar, der følger 'Revised national guidelines' fra UK (reference angivet under 'Referenceinterval' ovenfor); tekstsvarene ses gengivet herunder. 
Analyseprincip ved lille prøvemængde (børn): Visuel bedømmelse af farve.

Mulige tekstsvar ved spektrofotometrisk metode:

a. Csv-Bilirubin og Csv-Oxyhæmoglobin er ikke forhøjet. Understøtter ikke SAH (subarachnoidalblødning).

b. Csv-Bilirubin er ikke forhøjet. Kun spor af Csv-Oxyhæmoglobin påvist. Understøtter ikke SAH.

c. Csv-Oxyhæmoglobin er tilstede i så høj koncentration, at det forringer muligheden for at påvise Csv-Bilirubin. SAH kan ikke udelukkes.

d. Forhøjet Csv-Bilirubin. Csv-Oxyhæmoglobin ikke påvist. Foreneligt med SAH. (Dette er et usædvanligt fund inden for den første uge efter hændelsen).

e. Forhøjet Csv-Bilirubin, men sandsynligvis forårsaget af forhøjet P-Bilirubin. Understøtter ikke SAH.

f. Forhøjet Csv-Bilirubin. Dette fund kan være foreneligt med:
1) SAH
2) Forhøjet P-Bilirubin ledsaget af forhøjet Csv-Protein
3) Anden kilde til blod i Csv.
Tolk resultatet med varsomhed i forbindelse med SAH, specielt inden for første uge efter hændelsen.

g. Csv-Bilirubin og Csv-Oxyhæmoglobin er begge forhøjet. Foreneligt med SAH.


IUPAC-nr. og navn
Spektrofotometri:
NPU08626 Csv(cellefri)-Hæmoglobin+hæmoglobinderivat; arb.k. (proc.)
Visuel bedømmelse:
NPU17026 Csv-Cerebrospinalvæske; farve

Analysemetoderelaterede ændringer
Efterår 2015: Spektrofotometrisk metode som vagtanalyse.Revideret: 12-11-2019 00:00:00