5.5.21 eGFR / 1,73m²(CKiD-Bedside)

Synonymer:
eGFR kreatininbaseret til børn (1-17 år)
eGFR=estimeret Glomerulær Filtreringshastighed eller Rate

Analysenavn i Labka og EPJ:
eGFR / 1,73m²(CKiD-Bedside)

Analysekode (intern KBA):
eGFRKidK

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Denne eGFR er en beregnet parameter baseret på P-Kreatinin og højde. Beregningen følger IKKE automatisk med ved rekvirering af P-Kreatinin, men skal rekvireres særskilt. Højden i cm skal indtastes ved rekvirering.

Prøvetagningsglas:
Der henvises til P-Kreatinin.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Der henvises til P-Kreatinin.

Indlevering af prøver:
Der henvises til P-Kreatinin.

Forsendelse med postvæsenet:
Der henvises til P-Kreatinin.

Prøvemateriale og holdbarhed:
Der henvises til P-Kreatinin.

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet

Svartid:
Livsvigtig: < 1 time
Rutine: Oftest < 2 timer

Prøver fra praksis: Inden for 1 døgn

Beregning: 
eGFR beregnes efter CKiD-Bedside-formlen svarende til anbefalingen i rapporten fra Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi: "Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri", 2015. Beregningen foretages i LABKA:

eGFR = 36,5*(højde/P-Kreatinin)

hvor eGFR er i mL/min/1,73 m2, højde i cm og P-Kreatinin er i µmol/L.
Resultatet afgives i enheden mL/min, da eGFR-værdien korrigeres til en standard legemsoverflade på 1,73 m2.

Referenceinterval:
2 - 17 år: > 60 mL/min

Kilde: Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi: "Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri", 2015. www.dskb.dk.

Indikation:
Vurdering af nyrefunktion hos børn fra 1-17 år.

Klinik/tolkning: 
eGFR anvendes sammen med bl.a. blodtryk og proteinudskillelse i urinen ved vurdering af nyresygdom hos børn.

Hos børn kan eGFR baseret på P-Kreatinin være usikker og både under- og overestimere GFR. Et mere nøjagtigt mål for GFR kan fås ved rekvirering af analysen eGFR / 1,73m²(CKiD, CysC), hvor estimering af GFR hos børn er baseret på måling af P-Cystatin C, P-Kreatinin og P-Karbamid.
 eGFR / 1,73m2 (CKiD, CysC)

eGFR kan ikke anvendes til vurdering af nyrefunktionen ved akut nyresvigt.

Børn anbefales almindeligvis henvist til pædiatrisk nefrolog ved følgende tilstande (jf. nedenstående rapport):

  • Ved hastigt progredierende tab af eGFR (tab > 5 ml/min/1,73 m2) uanset eGFR eller forværring af kendt proteinuri
  • Vedvarende eGFR <60 ml/min/1,73 m2 i mere end 3 mdr.
  • Persisterende proteinuri eller betydelig proteinuri (> 300mg/m2/dag)
  • Arvelig disposition for svær nyresygdom (CKD stadie 5)
  • Kendt strukturel nyresygdom eller medfødt misdannelse
  • Persisterende hæmaturi og proteinuri
  • Kronisk nyresygdom og hypertension
  • Kronisk nyresygdom og metabolisk lidelse
  • Kronisk nyresygdom og reumatologisk lidelse
  • Ved behov for nyrebiopsi som led i udredning

Der findes ingen fastsatte kriterier for vurdering af eGFR hos børn fra 1-2 år, og eGFR kan ikke anvendes til patienter under 1 år. For vejledning vedr. fortolkning, udredning og opfølgning af nedsat eGFR hos børn i øvrigt henvises til rapporten fra Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi: "Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri", 2015. www.dskb.dk.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Beregning baseret på en enzymatisk kreatininmetode standardiseret til fælles nordisk niveau.
Analyseusikkerhed: Formlen overestimerer GFR hos børn < 3 år med en middeldifference på +9.1 ml/min/1,73m2, mens den underestimerer tilsvarende hos børn > 3 år middeldifference på -5.8 ml/min/1,73m2. 83 % af eGFR bestemt ved CKiDkrea ligger indenfor ±30 % af GFR målt samtidigt med exogene markører.

IUPAC-nr. og navn:
DNK35304 Nyre-Glomerulær filtration; vol.hast.(ovfl.=1,73 m2; CKiD-Bedside; DSKB_DNS-DPS 2015) = ? mL/min

Analyserelaterede ændringer:Revideret: 08/10/2020 12:00:00 AM