5.4.14 P-Dabigatran

Synonymer: Pradaxa

Analysekode (intern KBA): Dabiga 

Instruktion for rekvirent:
Ved livsvigtig prøve tages kontakt til KBA (RHE: tlf.7843 35555, RHL: 7843 35666) i forbindelse med rekvirering.
Ved rekvirering medbestilles automatisk P-Kreatinin og eGFR. Medicinindtag (dosis mg) samt tidspunktet for medicinindtag anføres i kommentarfeltet. 

Prøvetagningsglasset fyldes, så vakuum udnyttes fuldt ud. Som minimum skal væskeoverfladen have kontakt med nederste kant af fyldningsindikatoren (den indgraverede ring).
Tages som 2.- 4. glas med mindst mulig stase. Forudgående glas skal være type 6, Na-Citrat 0,109M, lyseblå prop.

Prøvetagningsglas: 

Type 6, Na-Citrat 0,109 M, lyseblå prop.Glastype 6 
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA:
Ikke relevant.

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed:
0,5 mL plasma, hæmolysefrit.
Centrifugeres senest 1-2 timer efter prøvetagning i 20 minutter ved 3100 x g (18-22 °C).
Livsvigtige prøver centrifugeres umiddelbart efter prøvetagning.
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: Optimalt 1-2 timer, maksimalt 4 timer.

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/Fremskyndet: Oftest <2 timer

Dabigatran koncentrationen medfølges af et kreatinin (+eGFR) svar, der anvendes i vurderingen af eliminationshastigheden.  

Referenceinterval:
Ikke relevant.

Telefonsvar:
Alle svar; uanset niveau, ringes ud.

Terapeutisk interval: 
50-200 µg/L

Subterapeutisk konc.: Værdier < 35 µg/L 
Terapeutisk konc.: Dalværdi (umiddelbart før næste dosis) 35 µg/L, peakværdi (2-3 timer siden seneste dosis) 300 µg/L.
Supraterapeutisk konc.: Værdier > 400 µg/L. Patienten må antages at være forgiftet. Blødningsrisikoen er stor. 

Kvantificeringsgrænse (laveste dabigatrankoncentration der kan bestemmes kvantitativt med en acceptabel præcision (CV< 20%)): 18 µg/L 

Fejlkilder:
Andre anti-IIa hæmmere samt hepariner (UFH samt LMWH heparin) kan påvirke resultatet (falsk forhøjet dabigatranresultat).
Tilstedeværelse af apixaban >200 µg/L kan give falsk forhøjet Dabigatranresultat, og >50 µg/L apixaban interfererer dabigatranresultater i niveau 0-100 µg/L.

Indikation:
Ved behov for bestemmelse af graden af antikoagulation som følge af dabigatran(Pradaxa©) behandling, i forbindelse med akut kirurgi, forud for trombolysebehandling eller ved uforklaret blødningstendens.
Påvisning af evt. forgiftning med dabigatran.
NB. Effekten af "non-vitamin-K-antagonist orale antikoagulantia" (NOAKs) som f.eks. dabigatran kræver ikke monitorering ved rutinemæssig brug.

Klinik:
Kliniske undersøgelser som underbygger sammenhængen mellem den målte antikoagulante effekt (koncentration) og klinisk effekt foreligger ikke. Klinisk Biokemisk Afdeling kan kontaktes for vejledning.
Generelle retningslinjer for fortolkning (der må påregnes stor interindividuel variation): Se "Terapeutisk interval".
Forsigtighed udvises ved tolkning af resultater fra patienter med koagulopati.
Ved indgift af antidot (Praxbind©) anbefales genanalysering af Dabigatran for monitorering af opnåelse af forventet effekt.
For yderlige information se:
lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering:
Prøvematerialet opbevares i 1-2 d, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro. 
Analysemetode: Clotmetode med fotometrisk måling. Koagulationstiden omregnes til en estimeret plasmakoncentration.

IUPAC-nr. og navn: 
NPU28683 P—Dabigatran; massek. = ? µg/L

Analyserelaterede ændringer: -  Revideret: 06-06-2019 00:00:00