5.6.10 Fuldblodskoagulation - ROTEM

Synonymer:

IN-TEM
EX-TEM
FIB-TEM
AP-TEM


Analysenavn i Labka og EPJ: Fuldblodskoagulation - ROTEM 


Analysekode (intern KBA): ROTEM


Instruktion for rekvirent:
Prøven mærkes med navn og cpr.nr.
Personalet på KIA, der udfører analysen kontaktes pr telefon for at sikre at analysen udføres hurtigst muligt. Det er påkrævet at analysen udføres straks efter prøvetagning.
Ved prøvetagning fra kateter kasseres de første 5 mL blod. (Heparinkateter bør ikke anvendes)
Ved prøvetagning på OP: tages oftest af KBA og sendes straks med rørpost til KIA.

Prøvetagningsglas:

Type 6; 2,7 ml NaCitrat glas, lyseblå prop
Se
fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ikke relevant


Indlevering af prøver på KBA/Forsendelse med rørpost:
Skal afleveres straks efter prøvetagning. 
Prøven må sendes i rørpost. 


Forsendelse med postvæsenet:
Ikke relevant


Prøvemateriale og holdbarhed:
2,7 ml fuldblod i NaCitrat.
Må ikke centrifugeres eller opbevares på køl.
Holdbarhed: 2 timer ved stuetemperatur (20 - 25 gr) 

er "real-time" billede af analysen

Analysehyppighed:
Vagtanalyse. Udføres på klinisk immunologisk afsnit Herning.


Svarafgivelse:
Svaret på analysen kan følges "real-time" på udvalgte PC samt på udvalgte smartphones. Svaret afgives som et kurveforløb.
Kopi af kurver mm. sendes efter end kørsel (ca. 1 time) til rekvirerende afdeling. 
For anvendelse, se Akut ukontrollabel blødning
  

Fejlkilder:

Prøven skal transporteres og analyseres hurtigst muligt efter prøvetagningen af hensyn til påvirkning af koagulationen.
Begrænset anvendelighed ved AK-behandling, trombocythæmmere, Von Willebrand, Antitrombin 
 
Indikation:

Analyserne der udføres på ROTEM er trombelastografi, der er en funktionel fuldblodsanalyse, der er egnet til diagnostik og monitorering af hæmastostatisk kapacitet ved massiv blødning og transfusionsbehandling.  Målingerne danner basis for den løbende justering af blodkomponentbehandlingen. 
ROTEM-analysen udføres på citratstabiliseret fuldblodsprøve, hvorfor alle komponenter af betydning for
koagulation og fibrinolyse er til stede, dvs. at hele den hæmostatiske proces kan undersøges.
 
Klinik:
For yderlige information se  lægehåndbogen

Anæstesien i HEV er ansvarlig for fortolkning af resultater. Vagthavende på Center for hæmofili og trombose er lægefaglig back-up ved tolkningsproblemer på telefon 30922433.

 


Håndtering på laboratoriet efter analysering:
Prøvematerialet opbevares i 7 døgn ved 2-8 oC, hvorefter den kasseres. 


Bemærkninger: -


Analysemetode:

Analyseprincip: Tromboelastometri
Apparatur: Rotem Delta


IUPAC-nr. og navn:
 ASS00888. Fuldblodskoagulation-Rotem

Analyserelaterede ændringer: -

Akkrediteret: Nej


-Revideret: 28-04-2021 00:00:00