5.20.27 Transfusionskomplikation

Analysenavn i Labka og EPJ:  Transfusionskomplikation
 

Analysekode (intern KBA): Transf-k
 

Instruktion for rekvirenten:
Prøven mærkes med navn og cpr nr.

Prøvetagningsglas:
Type 3, EDTA glas med lilla prop, 1 x 3 ml, eller type 10, EDTA glas med lilla prop, 1 x 7 ml.

Se fortegnelse over glastyper og anden emballage
 

Afhentning af prøver med transportordning:
Ikke relevant
 

Indlevering af prøver på KBA/Forsendelse med rørpost:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordning.
Prøven kan sendes med rørpost.

Forsendelse med postvæsnet:
Ikke relevant

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler postforsendelse med omgivelsernes temperatur

 

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod
5 døgn
Opbevaring hos prøvetager:
Ucentrifugeret:
I klimaskab (20-22 °C) eller ved
20-25 ºC
Opbevaring i Blodbank og Immunologi:
Prøverne opbevares ved 2-8ºC efter endt analysering.

Analysehyppighed:

Vagtanalyse
Udføres på klinisk immunologisk afsnit Herning og Holstebro dog udføres vagtanalysen kun i Herning. 

Svarafgivelse:

Afhænger af komplikationens art, og hvornår patienten skal have yderligere transfusuion af blodkomponenter.
Akut hæmolytisk transfusionskomplikation: 2 timer
Febril transfusionskomplikation:
Hvis der skal transfunderes flere erytrocytkomponenter: 2 timer
Hvis der ikke skal transfunderes flere erytrocytkomponenter: Dagtid på dagen eller følgende dag, hvis komplikationen opstår udenfor dagtid.
Svaret kan ses i EPJ/interinfo - se beskrivelse af Inter Info

Indikation:

Udredning af formodet transfusionskomplikation.

Under pågående udredning kan der ikke udleveres ertrocytkomponenter rutinemæssigt. Det vil om nødvendigt være på vital indikation

Udredningen indeholder en kontrol af de udførte forligsanalyser forud for transfusionen samt en Erc(B)-Direkte antiglobulin gruppe.

 

Klinik:

Findes der ikke serologiske tegn på, at komplikationen skyldes de erytrocytkomponenter, der er givet, vil det fremgå af svaret. Påvises der irregulært erytrocytantistof samt antigen positive donorerytrocytter vil disse destrueres og give anledning til hæmolyse. Patienten bør derfor følges med klinisk observation og relevante hæmolyseparametre.

Ved lægefaglige spørgsmål, kontakt vagthavende læge på tlf. 2477 8022 (dagtid) eller 2331 0989 

 

Håndtering på laboratoriet efter analysering:
Prøvematerialet opbevares i 7 døgn ved 2-8 oC, hvorefter den kasseres. 

Bemærkninger:
Den lokale blodbank skal altid adviseres ved mistanke om komplikationer.

Analysemetode:

Analyseprincip:Antigen-Antistof reaktion
Måleprincip:Søjleagglutionationsteknik, fotografisk detektion
Apparatur: Ortho Vision 

IUPAC-nr:
ASS00151

Analyserelaterede ændringer: -

Akkrediteret: Nej



Revideret: 22-04-2021 00:00:00