5.16.5 P-Protein C (enz.)

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Protein C (enz.)

Analysekode (inten KBA)
PRCCHR1

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.  
Prøvetagningsglasset tilstræbes fyldt, så vakuum udnyttes fuldt ud. Som minumum skal væskeoverfladen have kontakt med nederste kant af fyldningsindikatoren (den indgraverede ring). 
Tages som 1.- 4. glas med mindst mulig stase. Ved brug af sommerfugl skal 2.-4. glas anvendes for at opnå korrekt fyldning. Forudgående glas skal være type 6, Na-Citrat 0,109 M, lyseblå prop.
K-vitamin antagonister nedsætter aktiviteten af protein C i plasma, og disse skal derfor seponeres minimum 2 uger før prøvetagning.
Prøven centrifugeres senest 4 timer efter prøvetagning i 25 min ved 3100 xg (18-22 °C), plasma afpipetteres til 2 plastglas (type 50 (7 mL plastglas (polypropylen) med skruelåg)) og opbevares ved -80 ºC til analysering.
NB. Der skal ifb. med afpipettering efterlades ca. ½ mL plasma i glasset.


Prøvetagningsglas 
Type 6, Na-Citrat 0,109 M, lyseblå prop. Glastype 6
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Kan ikke afhentes med transportordningen. Patienten henvises til ambulatoriet på Klinisk Biokemisk Afd.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas: Prøvetagningsglasset
Indleveres senest 2 timer efter prøvetagning.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse ved omgivelsernes temperatur. Kan indsendes på tøris (afpipetteret plasma i type 50 (7 mL plastglas (polypropylen) med skruelåg)).

Prøvemateriale og holdbarhed
>1,0 mL plasma i hvert glas, hæmolysefrit.
Ved samtidig bestemmelse af P-Protein S (frit); rel. stofk. (imm.; aktuel/norm): >1,2 mL plasma (i hvert glas).
Centrifugeres senest 4 timer efter prøvetagning.
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: 4 timer.
Fryser (-80 °C): 1 måned (afpipetteret plasma).

Analyseringshyppighed
Udføres hver 2. uge.


Svartid
Senest 14 dage efter prøven modtages.

Referenceinterval
18-200 år: 0,74-1,50 x 103 int.enh./L
Nyfødte og mindre børn har lavere værdier.
Protein C niveauet stiger under svangerskab.
Kilde: Referenceområdet (BCT) er etableret i år 2000 på baggrund af prøver fra 50 donorer; 25 kvinder og 25 mænd jævnt aldersfordelt fra 20-60 år (CHT, Skejby Sygehus).

Intraindividuel variation: 5,8%.

Fejlkilder
K-vitamin antagonister nedsætter aktiviteten af Protein C i plasma, og disse skal derfor seponeres mindst 2 uger før prøvetagning.
Tilstedeværelse af aprotinin i prøven medfører falsk for lav Protein C.

Indikation
Mistanke om hereditær mangel på protein C, der kan medføre recidiverende venøse tromboser, venøs trombose før 40-50 års alderen, arteriel trombose før 30 års alderen, venøse tromboser med usædvanlig lokalisation, familiær optræden af venøse tromboser og hudnekrose under antikoagulans-behandling med K-vitamin antagonister.
Endvidere kvinder der har oplevet flere aborter, mindst ét tilfælde af senabort eller infarkter i placenta.
Mistanke om erhvervet mangel på protein C ved leversygdom, dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) eller under antikoagulans behandling med K-vitamin antagonister.

Klinik
Nedsatte værdier: Ses ved hereditær mangel samt ved erhvervet mangel ifb. med dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), leversygdom, trombofili, myokardieinfarkt, cerebral trombose, brug af p-piller eller anden østrogenterapi, oral antikoagulans behandling.
En reduktion af protein C niveauet til <0,50 giver markant øget risiko for venøs trombose og emboli.
Der findes to typer hereditær protein C mangel. Type I er karakteriseret ved reduceret koncentration og aktivitet af protein C. Type II er karakteriseret ved normal/næsten normal koncentration men reduceret aktivitet af protein C. Type II forekommer sjældnere end type I.
Skelnen mellem de to typer kræver måling af protein C koncentration ved immunologisk metode.
Homozygot mangel er oftest dødelig i neonatal alder. Heterozygot mangel ses hos ca. 0,3% af befolkningen.
En hyppigere årsag til arvelig venøs trombose-sygdom end protein C mangel er Aktiveret Protein C resistens, karakteriseret ved en abnormal faktor V (Leiden mutation).
For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Overskydende prøvemateriale gemmes ikke efter analysering.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning.
Analyseprincip:
Kromogen katalytisk reaktion med absorbansmåling. 
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 0,24 x 103 int.enh./L: 20,4% svarende til 0,05 x 103 int.enh./L
Ved 0,99 x 103 int.enh./L: 20,4% svarende til 0,20 x 103 int.enh./L

IUPAC-nr. og navn
NPU28490 P—Protein C; arb.stofk.(enz.; IS 02/342; proc.) 

Analyserelaterede ændringer
Der er indført nyt analyseudstyr (af samme type) pr oktober 2017 i Herning.
Der er indført nyt analyseudstyr pr 1/2-2014.Revideret: 15-01-2021 00:00:00