5.5.20 U-Erytrocytter(semikvant)

 

Synonym
Blod i urin. U-Hæmoglobin(semikvant).

Analysenavn i Labka
U-Erytrocytter(semikvant)

Analysekode i Labka
U-Erys

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutineanalyse hos Klinisk Biokemisk Afdeling. 
Urinen opsamles i en ren, tør beholder. Morgenurin er at foretrække.
Udføres oftest decentralt som POCT-undersøgelse (point-of-care-testing), "stixning" af urin, se:
2.4.6 Urin - teststrimmelanalyser og  2.5.3 Clinitek Status instruktion til urinstix

Prøvetagningsglas
RHE: Type 14 
RHL: Type 14, evt. 17 (gul prop) eller 41
RLE, RRI: Type 14 eller lignende uden tilsætning
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage. 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Kan ikke afhentes med transportordningen.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas: Prøvetagningsglasset
Indleveres snarest efter prøvetagningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse. 

Prøvemateriale og holdbarhed
5 mL friskladt og velblandet urin.
Holdbarhed efter, at urinen er ladt:
Stuetemperatur: 2 t

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Ikke relevant.

Referenceinterval
0 arb.k.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Høj massefylde/højt proteinindhold kan give forkert resultat.
Tilblanding af menstruationsblod.
Generelt for urin-teststrimmel-analyser: Forkert opbevarng af teststrimler, berøring af teststrimmel-feltet, udvaskning af testfeltet (strimlen holdes for længe i urinen), aflæseren ikke rengjort tilstrækkeligt.

Indikation
Screening for hæmaturi, hæmoglobinuri og myoglobinuri.

Klinik
Hæmaturi ses ved mange nyre- og urinvejssygdomme.
Hæmoglobinuri ses efter kraftige fysiske anstrengelser, brandskader, transfusionskomplikationer, intravaskulær hæmolyse og dissemineret intravaskulær koagulation.
Myoglobinuri ses ved udbredte muskeltraumer, -iskæmi og rhabdomyolyse.

For yderligere information, se: lægehåndbogen (Hæmoglobin stix)

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro og Lemvig
Analyseprincip: Teststrimmel med maskinel aflæsning

Måleusikkerhed: Ikke relevant.

IUPAC-nr. og navn
NPU03963 U-Erytrocytter; arb.k.(proc.)

Analyserelaterede ændringer 
December 2019: Analysen har ændret navn fra U-Hæmoglobin(semikvant) til U-Erytrocytter(semikvant).
Primo 2020: Holdbarhed af prøvemateriale ved stuetemperatur ændres fra 4 t til 2 t.Revideret: 11-05-2020 00:00:00