5.1.34 P-Apixaban

Synonymer: Eliquis

Analysekode (intern KBA): Apixaban

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Ved livsvigtig prøve tages kontakt til KBA (RHE: tlf.7843 35555, RHL: 7843 35666) i forbindelse med rekvirering.
Ved rekvirering medbestilles automatisk P-Kreatinin og eGFR. Medicinindtag (dosis mg) samt tidspunktet for medicinindtag anføres i kommentarfeltet. 


Prøvetagningsglasset fyldes, så vakuum udnyttes fuldt ud. Som minimum skal væskeoverfladen have kontakt med nederste kant af fyldningsindikatoren (den indgraverede ring).
Tages som 2.- 4. glas med mindst mulig stase. Forudgående glas skal være type 6, Na-Citrat 0,109M, lyseblå prop.

Prøvetagningsglas: 

Type 6, Na-Citrat 0,109 M, lyseblå prop.Glastype 6 
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA:
Ikke relevant.

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed:
0,5 mL plasma, hæmolysefrit.
Centrifugeres senest 1-2 timer efter prøvetagning i 20 minutter ved 3100 x g (18-22 °C).
Livsvigtige prøver centrifugeres umiddelbart efter prøvetagning.
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: Optimalt 1-2 timer, maksimalt 4 timer.

Analyseringsgyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/Fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval:
Ikke relevant.

Telefonsvar:
Ikke afklaret.

Terapeutisk interval: 

Subterapeutisk konc.: Værdier < 25 µg/L 

Terapeutisk konc.:
Indikation: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli. For øvrige indikationer henvises til produktresumé.
(angivet som median (5-95 percentiler))

2,5 mg 2x dagligt:
Dalværdi (umiddelbart før næste dosis): 79 (34-162) µg/L
Peakværdi (2-3 timer siden seneste dosis): 123 (69-221) µg/L

5 mg 2x dagligt:
Dalværdi (umiddelbart før næste dosis): 103 (41-230) µg/L
Peakværdi (2-3 timer siden seneste dosis): 171 (91-321) µg/L

Supraterapeutisk konc.:
Dalværdi: >200-300 µg/L
Peakværdi: >400-500 µg/L
Patienten må antages at være forgiftet. Blødningsrisikoen er stor. 

Kvantificeringsgrænse (laveste apixabankoncentration der kan bestemmes kvantitativt med en acceptabel præcision (CV< 20%)): 22 µg/L 

Fejlkilder:
Andre anti-Xa hæmmere samt hepariner kan medføre falsk forhøjet Apixabanresultat.
Dabigatran >400 µg/L kan give falsk forhøjet Apixabanresultat.

Indikation:
Ved behov for bestemmelse af graden af antikoagulation som følge af apixaban (Eliquis©) behandling, i forbindelse med akut kirurgi, forud for trombolysebehandling eller ved uforklaret blødningstendens.
Påvisning af evt. forgiftning med apixaban.
NB. Effekten af "non-vitamin-K-antagonist orale antikoagulantia" (NOAKs) som f.eks. apixaban kræver ikke monitorering ved rutinemæssig brug.

Klinik:
Kliniske undersøgelser, som underbygger sammenhængen mellem den målte antikoagulante effekt (koncentration) og klinisk effekt, foreligger ikke. Klinisk Biokemisk Afdeling kan kontaktes for vejledning.
Generelle retningslinjer for fortolkning (der må påregnes stor interindividuel variation): Se "Terapeutisk interval".
Forsigtighed udvises ved tolkning af resultater fra patienter med koagulopati.
Ved behov for revertering af den antikoagulante effekt kan prothrombin complex koncentrat anvendes - se afsnit 7.4 i www.regioner.dk/media/1841/bloedningsbilag-januar-2016-230690_1.pdf
For yderlige information se: lægehåndbogen

Apixabankoncentrationen medfølges af et kreatinin (+eGFR) svar, der anvendes i vurderingen af eliminationshastigheden. 

Håndtering på laboratoriet efter analysering:
Prøvematerialet opbevares i 1-2 d, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro. 
Analyseprincip: Kromogen metode med efterfølgende fotometrisk måling.

IUPAC-nr. og navn: 
NPU28690 P—Apixaban; massek. = ? µg/L

Analyserelaterede ændringer:Revideret: 09-02-2018 00:00:00