5.20.4 P-Troponin I

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Troponin I

Analysekode (intern KBA)
TnI

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
I forbindelse med udredning for akut koronart syndrom/AMI bør 2. prøvetagning foretages 3 timer efter 1. prøvetagning.
Analysen er ikke relevant i almen praksis. Findes analysen indiceret, bør patienten indlægges akut.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin plastglas med grøn prop. Glastype 4 
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Ikke relevant.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler forsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
0,5 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 8 timer efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8 °C): 3 d, Frys (-20°C): 1 måned

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Ikke relevant

Referenceinterval (diskriminationsgrænse)

18 - 200 år

< 24 ng/L

Kilde: Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi's vejledning vedr. Biokemisk Diagnostik af Akut Koronart syndrom i Danmark, opdatering 2013, Abbott hsTnI.
Intraindividuel variation:
14%

Telefonsvar
-

Fejlkilder
Interfererende stoffer (fx. heterofile antistoffer) kan give falsk forhøjede eller falsk nedsatte værdier.
Prøver fra patienter, der har modtaget præparater indeholdende musemonoklonale antistoffer, kan indeholde humane anti-mus antistoffer, som kan interferere med analysen og give falsk forhøjede eller falsk nedsatte resultater.

Indikation
Mistanke om akut koronart syndrom (akut myokardieinfarkt (AMI), ustabil angina pectoris).

Klinik
Ved AMI stiger P-Troponin 4-8 timer efter smertedebut og når maksimum efter 12-24 timer. Herefter normaliseres værdien i løbet af 5 - 10 døgn afhængig af infarktets størrelse. 

Forhøjet TnI er udtryk for myokardieskade generelt og kan være forhøjet af mange andre årsager end AMI, men talværdien vil i så fald ofte ligge stabilt. For at TnI kan bruges diagnostisk til akut koronart syndrom / AMI, skal der ses en signifikant ændring i værdierne fra første til anden måling. Ved værdier tæt på diskriminationsgrænsen (24 ng/L) skal anden værdi være steget med 50% ift. første værdi, for at stigningen kan betragtes som signifikant. Ud over signifikant stigning af TnI værdier kræver diagnosen AMI klinisk evidens for myokardieiskæmi, dvs. symptomer, EKG-forandringer eller billeddiagnostiske kendetegn.
For yderligere information se: Lægehåndbogen.dk

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro. 
Analyseprincip: Abbott højsensitiv TnI, kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet) inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 10 ng/L: 35% svarende til 3,5 ng/L
Ved 24 ng/L: 35% svarende til 8,3 ng/L
Ved 1650 ng/L: 28% svarende til 469 ng/L

IUPAC-nr. og navn
NPU27591 P—Troponin I, hjertemuskel; massek.

Analyserelaterede ændringer
15-03-2012: Ny metode - Abbott Architect. Enhed ændret til ng/L
21-01-2014: Ny metode - Abbott Architect højsensitiv Troponin I.Revideret: 04-07-2019 00:00:00