5.7.3 P-Gentamicin

Synonymer: GaramycinR (præparatnavn)

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Gentamicin

Analysekode (intern KBA): Genta

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som rutine analyse.
Prøven tages umiddelbart før ny dosering (dalkoncentration).
Herning: Ved prøver taget efter morgenrunden på hverdage skal der rettes henvendelse til Klinisk Biokemisk Afd. ved behov for svar samme dag.
Herning og Holstebro: Analysen udføres kun efter aftale i weekender og på helligdage.


Prøvetagningsglas: 

Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 

Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ikke relevant.

Indlevering af prøver:
Ikke relevant.

Forsendelse med postvæsenet:
Ikke relevant.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL plasma.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 4 timer. Køleskab (2-8°C): 1 md.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet ved normal drift på hverdage samt efter aftale i weekender og på helligdage.

Svartid
Rutine: Oftest < 4 timer
Ved prøver taget efter morgenrunden i Herning foreligger svar senest næste hverdag, med mindre andet er aftalt med Klinisk Biokemisk Afd.

Terapeutisk interval:
< 1,0 mg/L
Kilde: ukendt.
Se iøvrigt medicin.dk 2012, Aminoglycosider til systemisk anvendelse.

Telefonsvar: -

Fejlkilder: -

Indikation:
Monitorering af behandling.

Klinik:
Aminoglycosider kan med fordel doseres een gang i døgnet. Herved øges den antibakterielle effekt, og frekvensen af nefrotoksiske og ototoksiske bivirkninger reduceres. Den første døgndosis beregnes alene udfra legemsvægten, mens efterfølgende doser beregnes under hensyntagen til patientens nyrefunktion. Ved behandling udover 2 døgn vejledes doseringen endvidere af plasmakoncentrationen. Se medicin.dk, Aminoglycosider til systemisk anvendelse.
En dalkoncentration > 2 mg/l indikerer akkumulation, hvilket kan medføre nefrotoksicitet.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro.
Analyseprincip: Kinetisk interaktion af mikropartikler i en opløsning (KIMS).

IUPAC-nr. og navn:
NPU19779; P-Gentamicin; massek

Analyserelaterede ændringer: -Revideret: 30-11-2020 00:00:00