Laboratorie - Håndbog KBA

5.8.18 Hb(B)-Hæmoglobin A1c (IFCC)

Synonymer
HbA1c

Analysenavne i Labka og EPJ
Hb(B)-Hæmoglobin A1c (IFCC)  (=HbA1ci)

Den afledte (beregnede) værdi for P-Glucose middel(fra HbA1c) medfølger automatisk ved rekvistion af HbA1ci

Analysekode (intern KBA)
HbA1ci
eAG (= estimeret Average Glucose)

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA glas med lilla prop. Glastype 3
Se: Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 3).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset må ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning:
prøvetagningsglasset må ikke centrifugeres.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: prøvetagningsglas (type 3).

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL veneblod.
Holdbarhed: Stuetemperatur: 7 d., Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid
Rutine: Inden for 1 hverdag.

Diagnostisk grænse/Referenceinterval
Diagnostisk grænse, 0 - 200 år: < 48 mmol/mol

Fortolkningsoversigt:

Analyse Referenceinterval
>6 mdr - 18 år
Referenceinterval
18 - 200 år*
Diagnostisk
0 - 200 år
HbA1c (IFCC) 28-39 mmol/mol 31 - 44 mmol/mol 2 separate målinger
> 48 mmol/moL
Glucose, middel (eAG) 4,9 - 6,5 mmol/L 5,4 - 7,8 mmol/L svarende til eAG > 7,8 mmol/L
(ikke diagnostisk)

Kilde, børn: Pero Rödöö et al.: Population-based pediatric reference intervals for HbA1c, bilirubin, albumin, CRP, myoglobin and serum enzymes. Scand J Clin Lab Invest. 2013 Aug;73(5):361-7.
Kilde, voksne: National behandlingsvejledning: "Behandling og kontrol af Type 2 Diabetes", udgivet af Dansk Endokrinologisk Selskab aug. 2014; og  Jørgensen et al. Scand J Clin Lab Invest. 2002;62(8):609-22. "Diabetes og Hjertesygdom" DCS, 2008. 
Intraindividuel variation: 3%.
*Referenceintervallet for HbA1c (IFCC) og eAG er udregnet på basis af referenceintervallet for HbA1c (DCCT).

HbA1c-fraktionen er lavere under graviditet, typisk i niveauet 20-31 mmol/mol i 2. og 3. trimester.

Beregninger
eAG (mmol/L) = 0,145 x HbA1c(IFCC) + 0,829

Fejlkilder
Se afsnittet Indikation.

Indikation
Diagnostik og monitorering af diabetes mellitus.

HbA1c kan dog ikke anvendes til diagnostik ved:

 • Graviditet, f.eks. ved mistanke om gestationel diabetes (gravide har ofte lavere niveauer i 2. og 3. trimester, typiske niveauer er mellem 20 og 31 mmol/mol)
 • Diabetes med pludselig sygdomsdebut (typisk type 1-diabetes og særligt hos børn, hvor HbA1c ikke når at stige, før patienten får klassiske symptomer)
 • Nylig blodtransfusion
 • Akut blødning
 • Tilstande med påvirket levetid af erytrocytterne (jern- og vitamin B12-mangel, behandling med erythropoetin, jern og vitamin B12, leverinsufficiens, hæmoglobinopatier (kan forårsage analytisk interferens), hæmolyse og reticulocytose)
 • Alkoholoverforbug
 • Nyresvigt
 • Hypertriglyceridæmi
 • Hyperbilirubinæmi
 • Methæmoglobinæmi
 • Indtag af lægemidler (acetylsalicylsyre, paracetamol, vitamin C og E, antiretrovirale lægemidler, trimethoprim, sulfamethoxazole, hydroxyurea, ribavirin, dapsone og opiater)

Listen er ikke nødvendigvis udtømmende.
Der
 bør også tages højde for ovenstående kliniske situationer ved fortolkning af resultater i monitoreringssammenhæng.

Sjældne arvelige hæmoglobinvarianter (hæmoglobinopatier) kan interferere med analysen. Hvis en sådan variant detekteres, vil prøven blive analyseret med en anden metode, og svaret afgivet under analysenavnet "Hæmoglobin A1c(IFCC;POCT)".
Svar afgivet med denne metode kan ikke anvendes til diagnostik af diabetes, men udelukkende til monitorering. For diagnostik, se under afsnittet Klinik.

Klinik
HbA1c er en glykeret form af HbA1. Den relative mængde af HbA1c i forhold til HbA1 afhænger af P-Glucose niveauet i den enkelte erythrocys levetid. HbA1c-fraktionen afspejler det gennemsnitlige P-Glucose i de seneste 2-3 mdr.
P-glucose, middel (eAG) udregnes fra HbA1c og kan bruges som et hjælpemiddel i kommunikationen med patienten.

Diagnostik:
Den diagnostiske grænse for diabetes mellitus er HbA1c ≥ 48 mmol/mol, som bør påvises ved to separate målinger.
HbA1c i niveauet 42-48 mmol/mol indikerer øget risiko for udvikling af diabetes mellitus.

I tilfælde, hvor HbA1c ikke kan anvendes til diagnostik (se afsnittet Indikation), kan et af følgende kriterier anvendes:

 • Påvisning af (fastende eller ikke fastende) venøs P-glukose ≥11,1 mmol/L og klassiske symptomer (polyuri, polydipsi, uforklaret vægttab eller gentagne infektioner)
 • Påvisning af faste venøs P-glukose ≥ 7,0 mmol/L
 • Påvisning af 2-timers venøs P-glukose ≥ 11,1 mmol/L efter peroral glukosebelastning (OGTT).

Diagnosen diabetes mellitus bør ikke baseres på et enkelt måleresultat.

Monitorering:
HbA1c-fraktionen afspejler det gennemsnitlige P-Glucose i de seneste 2-3 mdr. under forudsætning af bl.a. normal erytrocytlevetid, og at patienten ikke har modtaget blodtransfusioner.
Se endvidere afsnittet indikation.
Det biokemiske behandlingsmål fastlægges individuelt.

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

For blodprøver, hvor HbA1c målingen indikerer et lavt niveau af hæmoglobin, vil laboratoriet selv bestille B-hæmoglobin, hvis den ikke er rekvireret for patienten.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Væskechromatografi (HPLC).
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 44 mmol/mol: 6,4% sv. til 2,8 mmol/mol.
   Ved 70 mmol/mol: 6,3% sv. til 4,4 mmol/mol.

IUPAC-nr. og navn
DNK35249 Prot.(Pt)-Glykering (non-enzymatisk); egenskabsart (liste)
NPU27300 Hæmoglobin beta kæde(B)-N-(1-deoxyfructos-1-yl)hæmoglobin beta kæde; stoffr.
NPU27412 P-Glucose; stofk. (gennemsnitlig; HbA1c;proc)

Analyserelaterede ændringer
01.11.2016: Den diagnostiske grænse for diabetes på < 48 mmol/mol oplyses sammen med patientsvaret i stedet for referenceintervallet.
Måleusikkerhed opdateret.

13.08.2018: Måleusikkerhed opdateret i forbindelse med ibrugtagning af nyt analyseudstyr. Børneinterval tilføjet.

- DOM7VUB95.pdf - DOMD7D39ADD14F3D6C6C1257066003357EE83MJJ4.pdf - DOMD7D39ADD14F3D6C6C1257066003357EE8DULWJ.pdf - DOMD7D39ADD14F3D6C6C1257066003357EE9AQF3Q.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj