5.13.13 U-M-komponent(0 1)

Synonymer
Bence Jones protein; Frie lette kæder (i urin)

Analysenavn i Labka og EPJ Analysekode
(internt KBA)
Anvendes til
U-M-komponent(0 1) U-Mkomp Diagnostik/screening for M-komponent i urin
Pt(U)-M-komponent(0 1) dU-Mkomp Døgnurin-M-komponent ved monitorering

Desuden kan bestilles: U-M-komponent(immunfiksation), hvor analysekoden er U-Mkompfi.

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine-analyse. Der medsendes en serumprøve, såfremt patienten ikke har en kendt M-Komponent i urinen. I så fald skal urin og serum være opsamlet inden for samme døgn. Der indsendes tilfældig ladt urin (spoturin); morgenurin foretrækkes.

Patienter med kendt urin M-komponent kan monitoreres med bestemmelse af døgnurin-M-komponent: Patienten skal da instrueres i korrekt opsamling, se opsamling af døgnurin. Angiv diurese samt start- og sluttidspunkt for opsamlingsperioden.

Prøvetagningsglas
Spoturin - diagnostik/screening; morgenurin foretrækkes:
Type 19, plastglas med gul prop, med 5 mL urin, (praksis)
Type 46, plastglas med beige prop (sygehus), med 5 mL urin - eller evt. type 41, glas med spids bund (sygehus)

Såfremt serum medsendes:
Type 1, glas uden tilsætning med rød prop. Glastype 1
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Døgnurin - kan anvendes ved monitorering:
Type 16, 2,5 L plastdunk til opsamling af urin.

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Spoturin:
5 mL urin i glastype 19 eller 41.
Evt. serum:
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Døgnurin:
Snarest efter afsluttet opsamling.
Type 16, dunken med den opsamlede urin,
eller:
Type 19 eller 41, med 5 mL udtaget af den opsamlede, velblandede urin.

Indlevering af prøver
Indleveres senest 1 d efter opsamling hhv. prøvetagning.
Ellers samme som ved afhentning med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.

Spoturin: 5 mL urin i glastype 19 eller 41.

Evt. serum: Centrifugeres og afpipetteres. Forsendelsesglas: type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Døgnurin: Der indsendes 5 mL urin, udtaget af den opsamlede, velblandede urin. Forsendelsesglas: Type 19, plastglas med gul prop, eller type 41, plastglas med spids bund og skruelåg.

Prøvemateriale og holdbarhed
5 mL urin (morgenurin foretrækkes).
Holdbarhed:
Stuetemperatur: 1 d
Køleskab (2 - 8 °C): 1 uge

Såfremt serum medsendes:
1,0 mL serum.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering:
Stuetemperatur: 1 d
Køleskab (2 - 8 °C): 1 uge

Analyseringshyppighed
Udføres 1 gang om ugen.

Svartid
Op til ca. 7 arbejdsdage efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval
Negativ: Ikke påvist.
Se også afsnittet Klinik, nedenfor.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Urin: Høj saltkoncentration eller bakteriel kontaminering vanskeliggør tolkningen af undersøgelsen.
Ved opsamling af døgnurin: Ukorrekt opsamling af døgnurin. Tilblanding af blod eller genitalsekret. Tilsætning af syre.

Indikation
Mistanke om myelomatose og makroglobulinæmi. Kontrol af påvist U-M-Komponent.

Klinik
Bence Jones-protein (urin-M-komponent) kan påvises hos ca. 2/3 af patienter med myelomatose. Desuden ofte ved Waldenströms makroglobulinæmi, lymfom og leukæmi.
Ved fund i spoturin: Typen af Bence Jones-protein, frit monoklonalt Kappa eller Lambda, angives som "Påvist".
Ved fund i døgnurin: Udskilt mængde Bence Jones-protein, af typen frit monoklonalt Kappa eller Lambda, angives i g/d. Den oplyste døgnudskillelse bør opfattes som et 'kvalificeret estimat'.

For yderligere information se: lægehåndbogen (omtalt under Proteinelektroforese(M-komponent) og Immunglobuliner)

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares ved 2 - 8° C indtil analysering; herefter 7 døgn, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro.
Analyseprincip, screening for U-M-Komponent: agarosegelelektroforese
Ved fund af ny M-Komponent udføres typebestemmelse og klassificering: immunfixation
Kvantitering af M-Komponent: scanning af agarosegelelektroforese

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed; ved døgnurin 1500 mL:

Niveau g/d Måleusikkerhed g/d Måleusikkerhed %
0,50 0,24 45-50
0,05 0,02 45-50
0,03 0,02 50-55
< 0,03 0,01-0,02 > 50

Ved mindre mængde døgnurin forventes større usikkerhed pga. større præanalytisk bidrag.

IUPAC-nr. og navn
NPU17676 U-M-Komponent; arb.k.(0 1) - svares med Påvist/ Ikke påvist
AAB00232 Pt(U)-M-komponent(0 1) [lokalt nr. og navn]

Ved fund af M-komponent, spoturin:
NPU29236 U-Kappa-kæde(Ig)(frit; monoklonalt); arb.k.(proc.) - svares med Påvist/ Ikke påvist
NPU29237 U-Lambda-kæde(Ig)(frit; monoklonalt); arb.k.(proc.) - svares med Påvist/ Ikke påvist

Ved fund af M-komponent, døgnurin:
NPU28865 Pt(U)-Kappa-kæde(Ig)(frit; monoklonalt); massehast. - svares i antal g/d
NPU28866 Pt(U)-Lambda-kæde(Ig)(frit; monoklonalt); massehast. - svares i antal g/d

Ved udført typebestemmelse/ immunfiksation:
NPU28906 U-M-komponent; arb.k.(proc.; IFE) - svares med Udført

Analyserelaterede ændringer:
Juli 2018: Revurdering af måleusikkerhed ift. mål for præcision; tilrettet.Revideret: 04-07-2018 00:00:00