5.20.26 P-Erytrocyt-antistof (titer)

Synonymer:
Antistoftitrering

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Erytrocyt-antistof (titer)
 

Analysekode (intern KBA): Erc-tit
 

Nationalt kortnavn: Ikke fastlagt 

Instruktion for rekvirenten:
Prøveglasset mærkes med navn og cpr nr.

Prøvetagningsglas:
Type 10, 7 mL EDTA glas med lilla prop

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas type 10
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke afhentes samme dag som prøvetagning: Prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordning  

Forsendelse med postvæsenet
Prøven tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod.
Prøven er holdbar i op til 5 døgn efter prøvetagning

Svarafgivelse:
Svaret kan findes i InterInfo. Der må påregnes en svartid indenfor 1 uge 

Referenceinterval:
Styrken af de(t) irregulære erytrocytantistof(fer) opgives som titerværdi, der følges over tid 

Terapeutisk interval: -

Fejlkilder: -

Indikation:
Gravide kvinder med påvist erytrocytantistof, der kan give anledning til hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødte (HDFN)

Klinik:
Fosteret kan i nogle tilfælde udvikle HDFN hvis mater har antistof, og titerværdien er retningsvisende for graden af mulig HDFN.
Ved høj titerværdi videresendes prøven til Klinisk Immunologisk afdeling i Skejby, og den gravides antistof monitoreres med kortere intervaller.
I tilknytning til udredning af antistof og titerbestemmelsen på gravide kan der udføres relevante fænotypebestemmelser på vir

Håndtering på laboratoriet:
Prøvemateriale opbevares 5 døgn ved 2 - 8°C, hvorefter det kasseres

Bemærkninger:
Analysen udføres på Klinisk Immunologisk Afsnit, Regionshospitalet Herning
Analysen er ikke en vagtanalyse.

IUPAC nr og navn: AAA00527 P-Erytrocyt-antistof (titer)
 Revideret: 15-05-2018 00:00:00