2.2.2 Smitteprofylakse

Forholdsregler ved smittefare
Al biologisk materiale skal betragtes som smittefarligt.

Smittefaremærkning
Det er jf.ovenstående ikke påkrævet at mærke rekvisitionsblanketter, sendesedler, prøvemateriale mv. med smittefare, selvom patienten vides eller mistænkes for at udgøre smitterisiko for laboratoriets personale.

Forholdsregler ved spild af blod
Blodspild udenpå glas kan aftørres med Anti Bac desinfektionsserviet.

Isolationsregime
Visse typer af indlagte patienter anbringes i isolation på grund af særlig smitterisiko eller nedsat immunforsvar.
De forskellige isolationsformer er beskrevet i "Infektionshygiejniske forholdsregler, regional retningslinie."
Klinisk afdelinger bedes anføre isolationsform ved rekvirering i Labka II / på rekvisitionsblanket, således at Klinisk Biokemisk Afd. kan tage højde for dette i prøvetagningsrækkefølgen.
 Revideret: 16-08-2018 00:00:00